Splishy splashy (2019)


Splishy Splashy (2019), 21 x 30 cm, photo collage